ລາວ | English

Contact Form

Line ID: d.mani
Mobile: +856 20 58883388, +856 20 54241855, +856 30 5448628


Main branch


ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານມີໄຊ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເປີດທຸກມື້ 8:30 ເຊົ້າ - 8:30 ແລງ
Second branch


ຖະໜົນໄຊເສດຖາ, ບ້ານຊຽງຍືນ,
ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເປີດ ຈັນ-ສຸກ: 8:00 ເຊົ້າ - 8:30ແລງ;
ເສົາ 8:00 ເຊົ້າ - 2:30 ສວຍ