ລາວ | English


ກະເປົາຂອງ Her Works ແມ່ນເນັ້ນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະການຜະສົມຜະສານລະວ່າງຜ້າຊົນເຜົ່າແລະຫລາກຫລາຍວັດຖຸດິບເຊັ່ນຜ້າຝ້າຍຫລາຍຮູບແບບ, ຜ້າແຄນວາສ, ຜ້າໃຍກັນຊົງ (hemp) ແລະ ຫນັງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມແປກໄຫມ່ ຄວາມແຂງແຮງທົນທານໃນການນຳໃຊ້ ຄຸນນະພາບ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນການເຜີຍແຜ່ຄຸນຄ່າ ຄວາມປານີດ ງານຝີມືທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ