ລາວ | English


ນອກຈາກເສື້ອຜ້າ, ກະເປົາ ແລະ ເກີບ Her Works ຍັງມີເຄື່ອງປະດັບທີ່ເຮັດດ້ວຍມືຈາກຄົນຊົນເຜົ່າແລະ ຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ ເປັນກະເປົານ້ອຍໆໄສ່ຫຼຽນ, ໄສ່ເຄື່ອງສຳອາງ, ພວງກຸນແຈ, ປຶ້ມໄສ່ນາມບັດ, ຜ້າພັນຄໍ, ປອກໝອນ, ຜ້າຮອງຈານຮອງຈອກ, ຜ້າປູໂຕະ ແລະອື່ນໆ